Upotreba alkohola na gradilištima zabrinjavajuća

Nvo MMNE (Multimedijal Montenegro) kroz projekat “Gra?evina bez povreda”  sprovela je višemjese?no istraživanje o uzrocima i naj?eš?im povredama na radu u sektoru gra?evine. Ovim istraživanjem obuhva?ene su gra?evinske firme, projektni biroi, nadzorni organi i radnici na gra?evini. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 50 ispitanika a cilj sitraživanja je da do?emo do podataka i razvijenosti svijesti zaposlenih u sektoru gra?evine o zna?aju primjene zakonskih propisa u domenu zaštite na radu na gradilištu. Kroz upitnik smo ispitali koliko je i koji su to naj?eš?i oblici povreda na radu, njihovi uzroci i posledice. Koliko zaposleni imaju spremne i ispravne mašine, opremu i ure?aje za obavljanje odre?enog gra?evinskog posla, koji je procenat rada na gra?evini u alkoholisanom stanju, koju zaštitnu opremu koriste prilikom rada na gradilištu i sl.

Na bazi dobijenih podataka došli smo do zaklju?ka da svijest zaposlenih, u sektoru gra?evine nije na zadovoljavaju?em nivou. Jedan od pokazatelja jeste i to da je najve?i broj povreda i smrtnih slu?ajeva u Crnoj Gori u pravo u sektoru gra?evine.

Kroz istraživanje smo došli do podataka da je pad sa visine u procentu od 32% zatupljen kao naj?eš?a povreda na radu a dok je 59% ispitanika zbog rada na niskim temperaturama dobilo prehladu, odnosno 24% ispitanika je imalo sun?ani udar zbog rada na visokim temperaturama. Važno je pomenuti da je istraživanje sprovedeno na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane I Plav gdje su u zimskom periodu veoma niske temperature. Zabrinjavaju?i podatak je ?ak 54% ispitanika saopštilo da imaju saznanja de je neko pod dejstvom alkohola radio na gradilištu. U najve?em procentu prema podacima koje smo dobili kroz istraživanje rad na visini je potencionalno naj rizi?niji uzrok  do povrede na radu, nakon toga opasnost uslijed rušenja, strujni udar I upotreba mašina su tako?e u visokom procentu zastupljeni kao potencijalni rizik za povrednu na radu.

Nepažnja je najve?i uzrok koji dovodi do povrede na radu, nakon toga loša koordinacija izme?u sektora I zaoposlenih, nizak procenat upotrebe zaštitne opreme, rad pod dejstvom alkohola, neispravnost opreme I mašina, brzina rada I loš timski rad. Takodje, 34% ispitanika je odgovorilo da je pod nekim oblikom stresa tokom rada a isti procenat ispitanika je saopštio da poslodavci imaju nerealne ciljeve I rokove završetka posla. Rukovanje ru?nim mašinama koje se koriste u gra?evini procentualno prouzrokuju najviše povreda na radu, a nakon toga ru?ni alati I male gra?evinske mašine.

U narednih nekoliko dana iz štampe ?e iza?i publikacija sa mjerama I preporukama za zaštitu na radu u gra?evini koja ?e biti dostupna u elektronskom format na web sajtu www.mmne.me I www.naradu.me a štampana verzija ?e biti distribuirana zaposlenima u gra?evini na teritoriji sjevera crne gore. S obzirom na nizak nivo svijesti o zna?aju opreznog rada I upotrebe zaštitne opreme pri kraju je produkcija video spota koji ?e biti aktivno promovisan putem društvenih mreža kako bi pokušali da uti?emo na gra?evince da su ŽIVOT I ZDRAVLJE najpre?i.