Strožijim kontrolama smanjiti povrede na radu


Nepoštovanje zakonskih propisa u dijelu nošenja zaštitne opreme na radu, nedovoljne obu?enosti, nepoštovanje uputstava pri radu, prekovremeni rad, ali i konzumiranje alkohola, neki su od glavnih uzorka povredana radu u šumarstvu i poljoprivredi od kojih su neke imale i tragi?ne posledice, zaklju?eno je na panel diskusiji u Bijelom Polju. Strožije kontrole i ?eš?e sankcionisanje onih koji krše propise, bilo poslodavci ili radnici, te olakšice pri nabavci zaštitne opreme, neka su od mogu?ih rješenja na putu ka smanjenju broja povreda na radu u Crnoj Gori.

“Poslodavac je u obavezi da u roku od 24 sata prijavi povredu zaposlenog na radu nakon ?ega se sprovodi uvi?aj, sa?injava izvještaj i nastavlja dalje zbrinjavanje radnika, izri?u eventualne sankcije i sprovodi dalja procedura shodno jasno definisanim propisima”, kazao je Zlatko Popovi? inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu na panel diskusiji projekat „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a finansira Ministarstvo rada i socijalnog staranja kroz javni poziv “Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada”.

On je kazao da inspektori redovno vrše kontrole u ovoj oblasti i sankcionišu neodstatke. Pored nov?anih poslodavcima su izricane i privremene zabrane rada i u to u 37 slu?ajeva.

Kazne pak, nisu ni jedini ni apsolutno djelotvoran metod u ovom pravcu. Popovi? je saglasan sa ostalim panelistima da je podizanje svijesti o važnosti poštovanja propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu neophodno kako bi se smanjile povrede i smrtni slu?ajevi.

Normativni okvir prema EU se zaokružio , sada je, isti?e Popovi?, najve?i izazov implementacija propisa.

„Oni iz godine u godinu dobijaju na zna?aju, a najbolji pokazatelj napretka je smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. U odnosu na 2008. godinu kada je bio najve?i broj povreda na radu, 70, za 10 godina se za 64 odsto smanjio taj broj te ih je u toku prošle godine zabilježeno 27 od toga 7 smrtnih slu?ajeva i 20 teških povreda“, kaže Popovi? napominju?i da ima prostora za napredak te da je i dalje najve?i broj povreda u gra?evinskom sektoru. Naime, prošle godine od 7 smrtnih slu?ajeva ?etiri su se desila u oblasti u gra?evinarstva i tri u drvnoj industriji.

Popovi? je i autor Priru?nika „Mjere zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi i šumarstvu“. Naglašava da je važno što se krenulo govoriti o ovoj kompleksonoj temi, a da je sami priru?nik namijen i poslodavcima, zaposlenima i individualnim poljoprivrednim proizvo?a?ima.

„Zna?aj prostor u priru?niku je dat normativnom okviru, pravima, obavezama, odgovornosti poslodavaca, zaposlenih iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Pružena je statistika iz oblasti poljoprivrede i šumarstvate zna?ajan prostor usmjeren ka konkretnim mjerama zaštite i zdravlja u poljoprivredi i šumarstvu“, pojasnio je Popovi?.

Na?elnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja Danijela Šukovi? i današnju panel diskusiju ocjenjuje kao odli?an na?in da se promoviše važnost zaštite na radu. Ona je pojasnila da je nadležnost resornog Ministarstva izrada propisa u ovoj oblasti i shodno proceduri izdavanje ovlaš?enja za obavljanje ovih poslova na nivou Crne Gore i pra?enje uskla?ivanje sa propisima EU.

Kaže da se propisi poštuju ali ne u željenoj mjeri.

„Na osnovu zakona dobijamo podatke od Fonda za zdravstveno osiguranje za prijavljene povrede na radu, ranije sam govorila da je u 2018. Registrovano 1.199 povrede na radu. Za prethodnu, 2019. godinu o?ekujemo podatke od FZO kako bi imali potpune podatke za svaku opštinu u Crnoj Gori“, kaže Šukovi? isi?u?i da to nije prava slika jer postoje slu?ajevi kad zaposleni ili poslodavci ne žele da prijave povrede.

Strožijim kontrolama smanjiti povrede na radu