Publikacije

Mjere zaštite i zdravlja na radu u gra?evinarstvu

Na?elo zaštite na radu, ustavno je na?elo prema ?lanu 64 st. 3 i 4 Ustava Crne Gore. Ustavno pravo je pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravi?ne i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Svaki za-posleni ima pravo na odgovaraju?u zaradu, kao i pravo na ograni?eno radno vri-jeme i pla?eni odmor. Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose ve?em zadovoljstvu zaposlenih, ve?oj produktivnosti i ve?oj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa, a time i ve?i standard gra?ana. Ni-zak nivo zaštite i zdravlja na radu uti?e na: sniženje motivacije, smanjenje radnog u?inka, pove?anje fluktuacije, pove?anje broja povreda na radu, pove?anje stope bolovanja i pove?anje stope invaliditeta. Povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom smanjuju prosje?no 4% bruto društveni proizvod Crne Gore (u EU od 3 do 6%), a 40% svih povreda koji se dešavaju u Crnoj Gori, se dešavaju u gra?evinskoj djelatnosti. Prosje?na starost povrije?enih je 43,83 godine, što zna?i da da se najve?i broj povreda na radu dešava kod iskusnih zaposlenih, za razliku od ostalih zemalja, gdje je tu uglavnom mlada radna snaga. Kapitalne investicije, prvenstveno izgradnja autoputa i hotelsko-turisti?kih kompleksa, imaju strateški zna?aj u privrednom razvoju Crne Gore, tako da primjena savremenih standarda, normativa i mjera zaštite i zdravlja na radu predstavljaju preporuke za dalje unap-re?enje u ovoj oblasti.

Mjere zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi i šumarstvu

Autor publikacije: Zlatko Popovi?

Na?elo zaštite na radu, ustavno je na?elo prema ?lanu 64 st. 3 i 4 Ustava Crne Gore. Ustavno pravo je pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravi?ne i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Svaki zaposleni ima pravo na odgovaraju?u zaradu, kao i pravo na ograni?eno radno vrijeme i pla?eni odmor. Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose ve?em zadovoljstvu zaposlenih, ve?oj produktivnosti i ve?oj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa, a time i ve?i standard gra?ana. Nizak nivo zaštite i zdravlja na radu uti?e na: sniženje motivacije, smanjenje radnog u?inka, pove?anje fluktuacije, pove?anje broja povreda na radu, pove?anje stope bolovanja i pove?anje stope invaliditeta. Povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom smanjuju bruto doma?i proizvod i smanjuju dobrobit države i drugih subjekata. Poljoprivreda i šumarstvo, pored turisti?ke djelatnosti imaju strateški zna?aj u privrednom razvoju Crne Gore, tako da primjena savremenih standarda, normativa i mjera zaštite i zdravlja na radu predstavljaju preporuke za dalje unapre?enje u ovoj oblasti.