Prošle godine na poslu poginulo devet radnika

U?injen je napredak Crne Gore u oblasti zaštite i zdravlja na radu, a prije svega se ogleda u stvaranju dobre zakonske infrastrukture koja reguliše prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih, kao i ja?anju nadzornih kapaciteta i uvo?enju dobre prakse u ovu oblast, kazao je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Puriši? na panel diskusiji organizovanoj u Privrednoj komori povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu i evropske kampanje „ Zdrava radna mjesta upravljaju opasnim materijama“.

Ministar je kazao da je pored navedenog napredak vidljiv i kada je u pitanju broj izra?enih akata o procjeni rizika, broj osposobljenih zaposlenih za bezbijedan rad, kao i kada su u pitanju evidencije prijavljenih povreda na radu.

„U Crnoj Gori zaštita i zdravlje na radu je djelatnost od javnog interesa i podrazumijeva obezbje?ivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizi?ku i psihi?ku zaštitu zaposlenih.“– kazao je Puriši?.

Puriši? je podsjetio da je Zakon o izmjenam i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu donijet prošle godine, te da se zna?aj donošenja zakona u pocesu pristupanja Crne Gore  Evropskoj uniji ogleda prije svega u ?injenici da je donošenje istog, kao i njegovo sprovo?enje jedno od završnjih mjerila koje Crna Gora treba da ispuni kako bi zatvorila Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

„Odlukom Vlade oblast zaštite i zdravlja na radu utvr?ena je kao prioritetna oblast od javnog interesa. S tim u vezi raspisali smo javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i zdravlja na radu. Budžet koji je opredijeljen u ove svrhe iznosi 120.000 eura“ – dodao je Puriši?.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove Alija Košuta je kazao da se upore?uju?i statisti?ke podatke iz ranijeg perioda iz godine u godinu zna?ajno smanjuje broj povreda na radu.

„U toku 2018. godine je izvršeno ukupno 28 uvi?aja povreda na radu i to: devet smrtnih, 17 teških i dvije kolektivne povrede na radu, što je ?ak smanjenje za 60 % u odnosu na 2008. godinu, kada je zabilježen najve?i broj povreda na radu“ – rekao je Košuta.

Košuta je dodao da u svim ovim slu?ajevima Inspekcija zaštite na radu je prilikom utvr?ivanja neposredne opasnosti po život ili ugroženosti zdravlja zaposlenih izricala mjere zabrane rada ili zabrana upotrebe sredstava za rad na kojima se desila povreda, a preduzimane su i druge mjere i radnje iz nadležnosti Inspekcije rada.

Potpredsjednik Privredne komore, Ivan Savelji?, kazao je da su bezbjedni uslovi rada na svakom radnom mjestu imperativ i najve?i cilj koji se mora dosti?i bez izgovora.

“Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbjednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posljedice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti svedu na najmanju mjeru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zasposleni imao osje?aj zadovoljstva pri obavljanuju zadataka”, rekao je Savelji?.

Kako je istakao, to zna?i da bezbjednost i zdravlje na radu uti?u na produktivnost i ekonomi?nost poslovanja u kompaniji, kao i na kvalitet i konkurentnost proizvoda na tržištu.

Statistika pokazuje da u Crnoj Gori 38 ovlaš?enih organizacija i jedna stru?na služba imaju ovlaš?enje za obavljanje odre?enih poslova zaštite i zdravlja na radu.

Od ukupnog broja ovlaš?enih organizacija 15 ima ovlaš?enje za izradu akta o procjeni rizika i za osposobljavanje i provjeru osposobljenosti za bezbjedan rad zaposlenih.

Broj poslodavaca za koje je izra?en akt o procjeni rizika je 547; broj zaposlenih obuhva?enih aktom o procjeni rizika je 19.025; broj poslodavaca kod kojih je vršeno osposobljavanje i provjera osposobljenosti za bezbijedan rad je 1.415; broj zaposlenih koji su osposobljeni za bezbjedan rad je 27.022; ukupan broj zaposlenih koji su osposobnljeni za bezbijedan rad u periodu od 2011-2018. godine je 109.949

Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu se obilježava 28. aprila u cilju promovisanja aktivnosti i radnji na prevenciji povreda na radu i profesionalnih bolesti na globalnom nivou.

Izvor: Portal Analitika