PROFESIONALNA OBOLJENJA PROBLEM


Na poslu prošle godine povrije?eno ?ak 900 radnika
Prema podacima Fonda, povreda na radu je uzrok invalidnosti kod 433 penzionera
Iako u Crnoj Gori ne postoji statistika o osobama koje imaju profesionalna oboljenja, dostupni podaci pokazuju da je u posljednjih šest godina kod šest osoba potvr?ena profesionalna bronhijalna astma i da je bilo i slu?ajeva trovanja fluorom.

Blizu 900 zaposlenih povrije?eno je na radnom mjestu prošle godine, od kojih gotovo 400 u Podgorici.

U Ministarstvu zdravlja koje je sa?inilo Strategiju za unapre?enje medicine rada, tvrde da se potvr?ivanje profesionalnih bolesti zaposlenih radi u Institutu za medicinu rada i radiološku zaštitu u Beogradu.

Fond za zdravstveno osiguranje je, analiziraju?i bolovanja od 2010. do 2013. godine, došao do podatka da su zaposleni na bolovanja duža od 30 dana naj?eš?e odlazili zbog zlo?udnih tumora, duševnih poreme?aja, bolesti sistema krvotoka, povreda i bolesti miši?no-koštanog sistema.

Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, povreda na radu je uzrok invalidnosti kod 433 penzionera, sa prosje?nom penzijom oko 303 eura. Kod 43 penzionera uzorok invalidnosti je profesionalna bolest i oni u prosjeku primaju 326 eura.

U Ministarstvu zdravlja tvrde da je broj priznatih i prijavljenih profesionalnih oboljenja smanjen u odnosu na devedesete, kada su ljudi obolijevali i od vibracione bolesti (poreme?aja koji se javljaju pri dugotrajnom izlaganju vibracijama i dovode do ošte?enja cirkulacije, kostiju, zglobova, miši?a, nerava). Jedan od razloga za to je, kako su pojasnili, prestanak rada jednog broja industrijskih pogona. Navode da se tip rizika na radnom mjestu mijenja pojavom novih faktora, kao što su nasilje na radnom mjestu, uklju?uju?i i seksualno i psihološko zlostavanje. Tako?e, razvijanje gra?evinske djelatnosti, posebno u Podgorici i na primorju, pove?alo je broj smrtnih slu?ajeva na radnom mjestu.

Prošle godine od povreda na radu umrlo je šest osoba, dok je 45 teže povrije?eno.

Le?a bole i gubi se sluh zbog loših uslova na radnom mjestu

Najnovije studije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pokazuju da su me?u novim faktorima rizika i hemijske supstance, sa novim i nepoznatim opasnim efektima, kancerogene materije, psihosocijalni stres, pa ?ak i neodgovaraju?i dizajn radnog mjesta.

Svi ti profesionalni rizici u?estvuju u 37 odsto slu?ajeva bola u le?ima, 16 odsto gubitka sluha i osam odsto depresije. Prema podacima SZO, me?u 10 najzna?ajnijih ošte?enja zdravlja vezanih za radno mjesto i uslove na radu u Evropi su miši?nokoštana oboljenja, bolesti disajnog sistema, ošte?enja sluha izazvana bukom, infekcije i maligna oboljenja…