Podaci za 2014: Šest zaposlenih umrlo od povreda na radu


Broj povreda u porastu, pa ?e nadležni raditi da zaustave taj trend.
Od povreda na radnom mjestu lani je umrlo šest osoba, dok je 45 doživjelo teške povrede, podaci su Uprave za inspekcijske poslove.

Broj povreda na radu prošle godine porastao je u odnosu na 2013. godinu za 11 odsto, pa nadležni tvrde da hitno treba da se preduzmu sve mjere zaštite na tom polju.

Vlada je ju?e usvojila Strategiju za unapre?enje medicine rada u Crnoj Gori za period 2015-2020. sa Akcionim planom, ?iji je cilj, izme?u ostalog, podizanje svijesti poslodavaca i kreatora politike o koristima zdravog radnika na zdravom radnom mjestu.

Sekretar Ministarstva zdravlja Zoran Kosti?, rekao je da se radi o novom konceptu medicine rada, koji pored uskog tuma?enja prevencije oboljenja i povreda obuhvata zaštitu i promociju zdravlja zaposlenih.

Istakao je da profesionalna oboljenja i povrede na radu predstavljaju veliko finansijsko optere?enje za sistem socijalne zaštite.

“Procjenom rizika i preduzimanjem odgovaraju?ih mjera zaštite poslodavci mogu da poboljšaju produktivnost, a time i zaradu”, kazao je.

Kosti? tvrdi da ?e posebna pažnja da bude usmjerena na procjene zdravlja zaposlenih u formi raznih vrsta pregleda.

Kazao je da ?e menadžerima, kao odgovornima za sprovo?enje mjera prevencije i kontrole, biti obezbije?ene informacije o prepoznatim rizicima na radnom mjestu i da su poslodavci odgovorni za edukaciju zaposlenih o tome.

Kako je pojasnio, raste broj zaposlenih žena, pa ?e akcenat da bude na aspektima zdravlja i zaštite koje ih naro?ito poga?aju.