Odražana konferencija “Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”

U cilju pove?anja svijesti gra?ana o zna?aju zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu, te smanjenju broja povreda prilikom upotrebe poljoprivrednih mašina, sredstava i ure?aja, nevladina organizacija Multimedijal Montenegro pokrenula je novi projekat “Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”.

Povrede na radu ovim oblastima su jako ?este, a prema podacima Inspekcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u 2018. godini zabilježene su i dvije izuzetno teške u oblasti šumarstva i jedna u oblasti poljoprivrede, što je navelo ?lanove NVO Multimedijal Montenegro da u?ine nešto kako bi se broj povreda sveo na minimum.

“Rije? je o inovativnom projektu i mislim da je ovo jedan od prvih iz ove oblasti koji se realizuje na sjeveru Crne Gore. Svjesni smo da ?esto dolazi do povreda, posebno u šumi, ali i u poljoprivredi, a jedan broj takvih doga?aja bude sa smrtnim epilogom. Zato želimo da ovim  projektom, a u saradnji sa državnim institucijama, uti?emo na smanjenje broj povreda u poljoprivredi i šumarstvu, a samim tim i na smanjenje broja smrtnih slu?ajeva”, kazao je predsjednik NVO Multimedijal Montenegro, Željko ?uki?.

Kako je saopštio na današnjoj konferenciji za medije, održanoj u hotelu “Franca”, projekat ?e trajati sedam mjeseci, a kroz istraživanje, medijsku kampanju i set drugih aktivnosti, pokuša?e da ukažu gra?anima na neophodnost i važnost zaštite na radu.

“Narednih 30 dana ?emo na teritoriji opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac, vršiti istraživanje i to kroz direktnu komunikaciju sa poljoprivrednim proizvo?a?ima i gra?anima koji se bave šumarstvom, kako bi od njih dobili informacije o povredama koje su njih zadesile, ali i kako bi saznali koji su to razlozi zbog kojih naj?eš?e dolazi do povreda. Planiramo i da angažujemo eksperta koji ?e nam pomo?i da izradimo publikaciju, koju ?emo predtsaviti javnosti, a pokrenu?emo i medijsku kampanju, kako bi informisali širu javnost o zna?aju mjera zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, pojasnio je ?uki?.

On je napomenuo da je ovaj projekat dobra uvertira za  ve?e, me?unarodne projkete, zahvaljuju?i kojima bi mogla da se obezbijede sredstva za kupovinu odre?ene opreme za poljoprivrednike i šumare.

Na?elnica Direkcija za poslove zaštite i zdravlja na radu, pri Ministasrtvu rada i socijalnog staranja, Danijela Šukovi?, istakla je da je rije? o jako kvalitetnom projektu, koji je i najbolje rangiran na javnom konkursu za oblast zaštite i zdravlja na radu, za koji je budžetom za 2019. godinu obezbije?eno 120 hiljada eura.

„Na javni konkurs se prijavilo osam nevladinih organizacija iz Crne Gore, a mi smo ovim javnim konkursom akcentovali da se projekti odnose na  posebne kategorije lica u Crnoj Gori, odnosno na lica mla?a od 18 godine, trudnice, porodilje, dojilje i lica sa invaliditetom. Od osam nevladinih organizacija koje su podnijele prijavu, Komisija za raspodjelu sredstava u ovoj oblasti, sedam nevladinih organizacija odredila je kao nevladin sektor koji ?e da se bavi pitanjem zaštite i zdravlja na radu u ovoj godini. Od tih sedam, NVO Multimedijal Montenegro bila je najbolje rangirana i ono što je jako važno jeste da je vrlo interesantna oblast  oblast poljoprivrede i šumarstva, jer se upravo u tim oblastima naj?eš?e dešavaju povrede“, kazala je  Šukovi?.

Na važnost projekta danas je ukazao i potpredjsednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Be?irovi?, koji je istakao da je poljoprivreda jedna od primarnih  razvojnih grana privrede u našoj opštini.

„A upravo iz toga razloga ?emo nastaviti da pružamo podršku našim poljoprivrednicima kroz niz podsticajnih mjera, ali i kroz saradnju sa civilnim sektorom“, kazao je Be?irovi?.

Jasmin ?orovi? iz Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj istakao je danas da postoji mogu?nost da prilikom izrade Programa podsticajnih mjera za sveukupni razvoj našeg sela, definišu mjeru podrške koja se upravo ti?e zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu. „Kojom bi doprinijeli sveukupnoj zaštiti poljoprivrednih proizvo?a?a, a pove?ali i samu bezbjednost ljudi koji se bave poljoprivredom i šumarstvom“, dodao je ?orovi?, sekretar Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj.

Prezentaciji projekta“Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu” prisutvovao je veliki broj poljoprivrednika, a kako je naveo Božidar Pule Šutovi?, predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvo?a?a organskih proizvoda, svaki vid zaštite i podrške im zna?i.

„Mi se sami snalazmo oko mašina, a zna?ilo bi nama kada bi mogli da nam obezbijede pomo? u nabavci opreme, poput šljemova i zaštinih odijela, kako bi se osigurali“, kazao je Božidar Pule Šutovi?.

U 2018. godini u Crnoj Gori je na radu povrije?eno 1.199 osoba, od ?ega u Bijelom Polju 113.

Poslije gra?evinarstva, najve?i broj smrtnih slu?ajeva ili kolektivnih povreda je u oblasti poljoprivrede i šumarstva. To je, na konferenciji za medije “Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, kazala Danijela Šukovi?, na?elnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu, iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Najviše povrije?enih je u Podgorici, a slijede Nikši? i Bijelo Polje. „Me?utim, taj broj se odnosi samo na prijavljene povrede na radu Fondu za zdravstveno
osiguranje. Taj fond podatke o povredama na radu dostavlja našem ministarstvu“, rekla je Šukovi?.
Ona je pojasnila da se Zakon o zaštiti zdravlja odnosi samo na zaposlene.
„Na one koji rade na crno zakon se ne odnosi. Uvi?aj prilikom povrede sa smrtnim
ishodom moraju da obavljaju inspektori rada, odnosno inspektori za zaštitu zdravlja, ali
samo u situacijama kada strada, teško se povrijedi radnik, ili je u pitanju kolektivna
povreda na radu zaposlenih. Na ostale se zakon ne za odnosi“, pojasnila je ona.
Inspektor rada i koordinator poslova zaštite zdravlja na radu u Crnoj Gori, Zlatko Popovi?, rekao je da svi koji se bave ovom oblaš?u moraju da vode ra?una o tome da, pored podizanja svijesti poljopoprivrednika i onih koji se bave eksploatacijom šume, budu registrovani.
„Zaposleni ima pravo na zaštitu samo ako radi kod pravnog lica. Tek kada je registrovan i obavlja djelatnost u skladu sa propisima, on zaklju?uje ugovor o radu i onda ta osoba ima pravo na zaštitu zdravlja na radu“, kazao je on.
Ranko Kankaraš iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja rekao je da projektom žele kroz zajedni?ki rad da poja?aju svijest i uti?u na ljude da ozbiljnije shvate situaciju.

„Samo u Bjelom Polju smo prošle godine imali dva smrtna slu?aja, a ljudi su radili sektoru šumarstva. Ako stvarno želimo pomognemo da se pove?a zaštita na radu, onda je potrebno te ljude i preduze?a koja se bave tim poslovima stimulisati na neki na?in da nabave zaštitnu opremu, naro?ito onu koja je potrebna da bi se sprije?ile povrede“,
rekao je on.

Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, Nermin Be?irovi?, kazao je da zabrinjava što veliki broj osoba djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu obavlja u svojoj režiji.
„Sugerisao sam da se do?e i do tih zaposlenih, da ih informišemo o njihovim benefitima, da ih informišemo koje su njihove obaveze i šta je dobro za njih kako bi se zaštitili. Uži ?lan moje porodice je prije nekoliko godina stradao, a da je imao saznanja o zaštiti na radu možda bi danas bio živ“, rekao je Be?irovi?.
Sekretar Sekretarijata za ruralni razvoj Opstine Bijelo Polje, Jasmin ?orovi?, rekao je da su sa lokalnog nivoa spremni da izdvoje sredstva kako bi poljoprivredne proizvo?a?e zaštitili na radu.Policijski inspektor za saobra?aj Sr?an Š?eki? naveo je primjer kada je prije par mjeseci stradao traktorista, da bi se utvrdilo da je imao 2.47 promila alkohola u krvi. On je predložio da vlasnici firmi gdje su brente, bageri i  buldožeri, radnike testiraju na alkohol.
Željko ?uki?, predsjednik NVO “Multimedijal Montenegro”, koji je i koordinator projekta, rekao je da im je ciljna grupa 1.500 poljoprivrednih proizvo?a?a i gra?ana koji se bave šumskim djetnostima sa teritorija opština Bijelo Polje, Mojkovac i Berane.
„Angažova?emo i eksperta za zaštitu na radu u poljoprivredi i šumarstvu koji izraditi priru?nik, a mi ?emo ga odštampati u 1.500 primjeraka i distribiurati onima kojima je potreban. Izradi?emo i veb sajt na kojem ?e sve što smo radili biti dostupno. Nadam se da ?emo projektom, koji ?e trajati šest mjeseci, obuhvatiti 4.500 osoba. Progragmom ?e široj javnosti biti predstavljen zna?aj upotrebe zaštitne opreme i opreznog rukovanja mašinama i mehanizacijom u poljoprivredi i šumarstvu i kroz to o?ekujemo da ?e se smanjiti broj povreda i smrtnih slu?ajeva“, rekao je ?uki?.