Neopravdano zapostavljena tema!

Neopravdano zapostavljena tema: Podi?i svijest o zna?aju zaštite na radu u šumarstvu i poljoprivredi.

Nepoštovanje zakonskih propisa u dijelu nošenja zaštitne opreme na radu, nedovoljne obu?enosti, nepoštovanje uputstava pri radu, prekovremeni rad ali i konzumiranje alkohola, neki su od glavnih uzorka povredana radu u šumarstvu i poljoprivredi od kojih su neke imale i tragi?ne posledice, zaklju?eno je na danas održanoj panel diskusiji u Bijelom Polju. Strožije kontrole i ?eš?e sankcionisanje onih koji krše propise, bilo poslodavci ili radnici, te olakšice pri nabavci zaštitne opreme, neka su od mogu?ih rješenja na putu ka smanjenju broja povreda na radu u Crnoj Gori.

Poslodavac je u obavezi da u roku od 24 sata prijavi povredu zaposlenog na  radu nakon ?ega se sprovodi uvi?aj, sa?injava izvještaj i nastavlja dalje zbrinjavanje radnika, izri?u eventualne sankcije i sprovodi dalja procedura shodno jasno definisanim propisima – kazao je Zlatko Popovi? inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu na panel diskusiji projekat „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro a finansiran Ministarstvo rada i socijalnog staranja kroz javni poziv “Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada”.

On je kazao da inspektori redovno vrše kontrole u ovoj oblasti i sankcionišu neodstatke. Pored nov?anih poslodavcima su izricane i privremene zabrane raa i u to u 37 slu?ajeva. Kazne pak, nisu ni jedini ni apsolutno djelotvoran metod u ovom pravcu. Popovi? je saglasan sa ostalim panelistima i danas prisutnim zainteresovanim licima, da je podizanje svijesti o važnosti poštovanja propisa iz oblasti zaštite i zdravlja na radu neophodno kako bi se smanjile povrede i smrtni slu?ajevi.  Normativni okvir prema EU se zaokružio , sada je, isti?e Popovi?, najve?i izazov implementacija propisa.

„Oni iz godine u godinu dobijaju na zna?aju a najbolji pokazatelj  napretka je smanjenja broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom. U odnosu na 2008. Godinu kada je bio najve?i broj povreda na radu, 70,  za 10 godina se za 64% smanjio taj  broj te ih je u toku prošle godine zabilježeno 27 od toga  7 smrtnih slu?ajeva i 20 teških povreda“, kaže Popovi? napominju?i da ima prostora za napredak te da je i dalje  najve?i broj povreda u gra?evinskom sektoru. Naime, prošle godine od 7 smrtnih slu?ajeva ?etiri su se desila u oblasti u gra?evinarstva i tri u drvnoj industriji.

Popovi? je i autor Priru?nika „Mjere zaštite i zdravlja na radu u poljoprivredi i šumarstvu“. Naglašava da je važno što se krenulo govoriti o ovoj kompleksonoj temi a da je sami priru?nik namijen i poslodavcima, zaposlenima i individualnim poljoprivrednim proizvo?a?ima.

„Zna?aj prostor u priru?niku  je dat normativnom okviru, pravima, obavezama, odgovornosti poslodavaca, zaposlenih iz oblasti zaštite i zdravlja na radu. Pružena je statistika iz oblasti poljoprivrede i šumarstvate zna?ajan prostor usmjeren ka konkretnim mjerama zaštite i zdravlja u poljoprivredi i šumarstvu.“, pojasnio je Popovi?.

Danijela Šukovi? na?elnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja i današnju panel diskusiju ocjenjuje kao odli?an na?in da se promoviše važnost zaštite na radu. Ona je pojasnila da je nadležnost resornog Ministarstva izrada propisa u ovoj oblasti i shodno proceduri izdavanje ovlaš?enja za obavljanje ovih poslova na nivou Crne Gore i pra?enje  uskla?ivanje sa propisima EU. Istakavši da je ova oblast bude uvrštena u jednu od prioritetnih oblasti od javnog interesa, pohvalila je konkretno projekat NVO Multimedijal Montenegro koji je i bio najbolje rangiran na gore pomenutom pozivu.

„Današnjom panel diskusijom i u?eš?em poprili?nog broja ljudi koji su bili zainteresovani za ovu temu mišljenja sam da smo podigli svijest u odre?enoj mjeri zna?aja zaštite zdravlja na radu u Crnoj Gori i konkretno u sektoru poljoprivrede i šumarstva. Drago mi je što sam ?ula odre?ene nedoumice i probleme ljudi danas ovdje prisutnih  u primjeni svih ovih mjera zaštite i zdravlja na radu i njihova gledišta sa aspekta primjene mjera kako od poslodavaca tako i sa aspekta zaposlenih“, kazala je Šukovi?.

Istakla je zna?ajnim pokretanje ove teme na terenu te napomenula da je saradnja sa NVO korisna u dijelu implementacije propisa.

„Ovaj projekat i saradnja sa NVO je važna sa aspekta implementacije Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i podzakonskih akata u ovoj oblasti iz razloga što je to jedno zatvaraju?ih mjerila za poglavlje 19. koje se ti?e socijalne politike i zapošljavanja.“, kazala je ona napominju?i da je ovo odli?an na?in da se približe i poslodavcima i zaposlenima njihova prava, obaveze i odgovornosti. Kaže da se sami propisi poštuju ali ne u željenoj mjeri.

„Na osnovu zakona dobijamo podatke od Fonda za zdravstveno osiguranje za prijavljene povrede na radu, ranije sam govorila da je u 2018.  Registrovano 1199 povrede na radu. Za prethodnu, 2019. Godinu o?ekujemo podatke od FZO kako bi imali potpune podatke za svaku opštinu u Crnoj Gori“, kaže Šukovi? isi?u?i da to nije prava slika jer postoje slu?ajevi kad  zaposleni ili poslodavci ne žele da prijave povrede.

Koordinator projekta Željko ?uki? istakao je zadovoljstvo što se po prvi put ovom temom bavimo na sjeveru.

„Ponosni smo na ovaj inovativan projekat. Cilj je razgovor sa relevantinim akterim sa državnog i lokalnog niova o tome kako da damo doprinos da se smanji broj povreda na radu u poljprivredi i šumarstvu , oblasti koja je na drugom mjetsu po broju povreda na radu. S obzirom da su to bitne razvojne grane našeg podru?ja, smatramo da je važno da na vrijeme uticati na smanjenje povreda i smrtnih slu?ajeva, koji s ebilježe na sjeveru.Bili smo dovoljno hrabri da se uhavtimo u koštac sa ovom problematikom, da do?emo do odre?enih rješenja i preporuka za efiksano djelovanje.“, kazao je ?uki?

Pojasnio je da ?e zaklju?ci sa današnje panel diskusije biti upu?eni nadležnim institucijama u vidu preporuka u kojoj oblasti treba da djeluju ka kona?nom cilju, boljoj zaštiti na radu i smanjenju povreda na istom.

Govore?i o samom projektu, podsjetio je i da je u toku kampanja na društvenim mrežama i lokalnim televizijama na sjeveru. Izra?ena publikacija je direktno distribuirana prodvcima poljoprivredne i šumske mehanizacije kako bi što lakše došla u ruke poljoprivrednika i skrenula im pažnju na  zna?aj upotrebe zaštitne opreme i sam na?in rad. Tako?e, sve ovo dostupno je i na sajtu www.naradu.me  koji je tako?e izra?en u sklopu ovog projekta.

Zadovoljni rezultatima, danas zaklju?ke koje ?e nadalje biti upu?eni nadležnim institucijama u kojoj oblasti treba da djeluju.