Na radnom mjestu najviše stradaju građevinci

U Crnoj Gori se od po?etka godine do kraja maja dogodilo pet povreda na radu, od kojih su ?etiri bile teške i jedna lakša. U Upravi za inspekcijske poslove kažu da ove godine nije bilo smrtnih povreda, a da su tokom prošle godine zabilježene ukupno 24 povrede na radu, od kojih šest sa smrtnim ishodom, 17 teških i jedna kolektivna povreda na radu, piše Dan.

“Prema statisti?kim podacima koji se vode u Odsjeku za inspekciju rada, od ukupnog broja povreda na radu, najve?i broj povreda je u gra?evinskom sektoru, a slijede prera?iva?ka djelatnost, drvna industrija i eksploatacija šume, prenos i distribucija elektri?ne energije”, kažu u Inspekciji.

Na pitanje da li je zaštita na radu dovoljno razvijena u Crnoj Gori i koji su najve?i problemi u toj oblasti, u Upravi za inspekcijske poslove navode da u normativnom smislu svi propisi iz oblasti zaštite i zdravlja na radu su uskla?eni sa propisima Evropske unije.

“U pogledu implementacije od 2008. godine kada je zabilježen najve?i broj povreda na radu do danas broj povreda je smanjen za 65,71 odsto, ali treba nastaviti rad na adekvatnom obezbje?ivanju propisanih mjera zaštite zdravlja na radu, jer je tzv. incidenca (odnos broja povreda prema broju zaposlenih) i dalje visoka”, navode.

Naj?eš?e nepravilnosti koje su utvr?ene u oblasti zaštite i zdravlja na radu su: poslodavac ne nabavlja i ne izdaje na upotrebu zaposlenima sredstva za rad neophodna za njihovo radno mjesto, sa stru?nim nalazom i ocjenom da su na njima obezbije?ene propisane mjere zaštite na radu; rad zaposlenih bez uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad i bez ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za radna mjesta sa posebnim uslovima rada, odnosno pove?anim rizikom; nevo?enje evidencija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.