Milatović: Unaprjeđenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta


Ministar je kazao da je iznena?en da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se ti?u stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane
Unaprje?enje zaštite i zdravlja na radu na mapi je prioriteta Ministarstva ekonomskog razvoja, poru?io je ministar Jakov Milatovi?, koji se sastao sa predstavnicima Udruženja zaštite na radu Crne Gore.

Iz ministarstva je saopšteno da su predstavnici Udruženja upoznali ministra sa dosadašnjim radom i brojnim izazovima sa kojima se suo?avaju u svom poslovanju, poput nepotpune implementacije zakonskih propisa kod poslodavaca, nedovoljne svijesti i zaposlenih i poslodavaca o ovoj oblasti i ?injenice da zaštita i zdravlje na radu nijesu još uvijek uvršteni u obrazovni sistem Crne Gore kao poseban predmet.

Na sastanku je, dodaje se, ocijenjeno da treba unaprijediti saradnju resornog ministarstva sa Udruženjem zaštite na radu, a koja ?e se zasnivati na principima socijalnog dijaloga na svim nivoima.

Udruženje je ukratko predstavilo Predlog programskih ciljeva u oblasti zaštite i zdravlja na radu koja ?e, kako se navodi, biti predmet posebne pažnje Ministarstva ekonomskog razvoja u narednom periodu.

Milatovi? je kazao da je iznena?en da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se ti?u stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane. Poru?io je da ?e ta tema sigurno biti na mapi njegovih prioriteta u budu?em radu kao rezultat zajedni?kog djelovanja Ministarstva ekonomskog razvoja i svih subjekata nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.