PUBLIKACIJE

Preuzmite publikaciju:

Autor publikacije:

Zlatko Popovi?

APSTRAKT Na?elo zaštite na radu, ustavno je na?elo prema ?lanu 64 st. 3 i 4 Ustava Crne Gore. Ustavno pravo je pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravi?ne i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Svaki zaposleni ima pravo na odgovaraju?u zaradu, kao i pravo na ograni?eno radno vrijeme i pla?eni odmor. Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose ve?em zadovoljstvu zaposlenih, ve?oj produktivnosti i ve?oj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa, a time i ve?i standard gra?ana. Nizak nivo zaštite i zdravlja na radu uti?e na: sniženje motivacije, smanjenje radnog u?inka, pove?anje fluktuacije, pove?anje broja povreda na radu, pove?anje stope bolovanja i pove?anje stope invaliditeta. Povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom smanjuju bruto doma?i proizvod i smanjuju dobrobit države i drugih subjekata. Poljoprivreda i šumarstvo, pored turisti?ke djelatnosti imaju strateški zna?aj u privrednom razvoju Crne Gore, tako da primjena savremenih standarda, normativa i mjera zaštite i zdravlja na radu predstavljaju preporuke za dalje unapre?enje u ovoj oblasti.

  1. ZAKONSKI OKVIR ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU U CRNOJ GORI Zaštita i zdravlje na radu podrazumijeva obezbje?ivanje uslova na radu koji ne dovode do povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom i koji stvaraju pretpostavke za punu fizi?ku i psihi?ku zaštitu zaposlenih. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da ostvari najviši nivo zaštite i zdravlja na radu, da se neželjene posljedice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju mogu?u mjeru (prihvatljivi rizik) odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osje?aj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje osnovnog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom djelovanju i povezivanju svih subjekata koji su nosioci odre?enih obaveza i aktivnosti na nacionalnom nivou, ali i šire, sa me?unarodnim institucijama u ovoj oblasti. Njihova obaveza je da se staraju o sprovo?enju utvr?enih pravila, mjera i standarda o uslovima rada i stalna briga da mijenjaju i usaglašavaju sa tehnološkim i društveno ekonomskim razvojem, kako bi se unaprijedila bezbjednost i o?uvalo zdravlje zaposlenih.
    Zaštita i zdravlje na radu i njihova efikasnost u velikoj mjeri zavise od socio-ekonomskih uslova, stepena ekonomskog razvoja i tradicije svake države. Za njihovo utemeljenje i poštovanje, najvažniji je zakonodavni okvir kojim su definisani subjekti i njihova prava i obaveze, me?usobni odnosi, odgovornosti, aktivnosti i sredstva za njihovo postizanje. Zdravo radno mjesto za sve zaposlene u Crnoj Gori, prevencija povreda na radu, poboljšanje uslova u kojima zaposleni izvršavaju svoje radne zadatke, kao i unapre?enje zdravlja svih u?esnika radnog procesa, zajedni?ka je briga poslodavca i zaposlenog. Na?elo zaštite na radu je ustavno na?elo u Crnoj Gori i prema ?lanu 62 i 64 st. 3 i 4 Ustava, svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, na pravi?ne i humane uslove rada i na zaštitu za vrijeme nezaposlenosti. Zabranjen je prinudan rad. Zaposleni imaju pravo na odgovaraju?u zaradu. Zaposleni imaju pravo na ograni?eno radno vrijeme. Zaposleni imaju pravo na zaštitu na radu. Omladina, žene i invalidi uživaju posebnu zaštitu na radu. Zdrava, motivisana i zadovoljna radna snaga je važna za socijalnu i ekonomsku dobrobit svake države. Zaštita i zdravlje na radu doprinose ve?em zadovoljstvu zaposlenih, a time i njih kao gra?ana, ve?oj produktivnosti i ve?oj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa. Nizak nivo zaštite i zdravlja na radu uti?e na: sniženje motivacije, smanjenje radnog u?inka, pove?anje fluktuacije, pove?anje broja povreda na radu, pove?anje stope bolovanja i pove?anje stope invaliditeta. Nesre?e na radu i povrede smanjuju bruto doma?i proizvod i smanjuju dobrobit države i drugih subjekata. Svaka povreda na radnom mjestu i svako profesionalno oboljenje koje stekne zaposleni na radnom mjestu za poslodavca je veliki trošak. Umorni, demotivisani i nezadovoljni zaposleni nijesu produktivni, efikasni i kreativni pri radu, a iz toga proizlaze najve?i gubici za poslodavca. Efikasnost zaštite i zdravlja na radu zavisi od stepena angažovanosti svih faktora kako kod poslodavca, tako i na svim drugim nivoima. Procjenom rizika i preduzimanjem odgovaraju?ih mjera zaštite, poslodavci mogu da poboljšaju svoju produktivnost a time i da pove?aju svoju zaradu. Poslodavac koji je svjestan važnosti zaštite i zdravlja na radu, investira?e više od propisanog minimuma i na taj na?in obezbijediti odgovaraju?i nivo dugoro?ne zaštite i zdravlja na radu svojih zaposlenih. Zaštita i zdravlje na radu doprinose ve?em zadovoljstvu zaposlenih, ve?oj produktivnosti i ve?oj zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva i interesa. Zaštita i zdravlje na radu treba da su sastavni dio života svakog zaposlenog, dio opšte kulture i onoga što se dešava kod svakog poslodavca i u društvu uopšte. Vlada Crne Gore je u julu 2016. godine donijela Strategiju za unapre?enje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2016. – 2020. sa akcionim planom implementacije. Ova strategija polazi od zakonske regulative u ovoj oblasti i zasniva se na principima socijalnog dijaloga na svim nivoima izme?u poslodavca, zaposlenih, predstavnika zaposlenih i sindikata, koji su dužni da sara?uju u postupku utvr?ivanja njihovih prava, obaveza i odgovornosti koja se odnose na zaštitu i zdravlje na radu. Strategija obuhvata sve društveno – ekonomske sfere, kako bi se ostvarila vizija onog što želi da se dostigne – potpuna primjenu propisa, promjena svijesti o važnosti primjene mjera zaštite i zdravlja na radu, društveno odgovorne kompanije i odgovorno društvo u cjelini. Skupština Crne Gore je na sjednici od 25. jula 2014. godine, donijela Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (“Službeni list Crne Gore”, broj 34/14). Ovim zakonom je stavljen van snage Zakon o zaštiti na radu (“Službeni list RCG”, broj 79/04 i “Službeni list Crne Gore”, br. 26/10 i 40/11). Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu (“Službeni list Crne Gore”, broj 44/18) je donesen 6. jula 2018. godine.