Blage kazne ne podstiču oprez

U posljednjih pet godina, odgovorni na gradilištima, kojima je su?eno zbog pogibije ili teških povreda radnika, prošli su sa uslovnim, osloba?aju?im presudama, ku?nim zatvorom, ili samo nov?anim kaznama

Zbog nepravilno vezanog tereta, neispravne dizalice i neobezbije?enih zaštitnih sredstava za rad, u novembru 2016. godine, na gradilištu u Kotoru jedan radnik je poginuo, a drugi je povrije?en.

Za ove nepravilnosti znali su izvo?a?i radova – poslovo?a, brigadir i rukovalac kranom, koje je kotorsko Osnovno tužilaštvo optužilo za teško djelo protiv opšte sigurnosti sa zaprije?enom kaznom od jedne do osam godina zatvora i za izazivanje opasnosti neobezbje?enjem mjera zaštite na radu za koje je propisano i do tri godine robije.

Oni su proglašeni krivim za ovu nesre?u i osu?eni na uslovne kazne. Da su narednih godinu i po po?inili novo djelo, išli bi u zatvor po pet mjeseci.

Ovo je epilog jednog od krivi?nih postupaka pokrenutih u Crnoj Gori u posljednjih pet godina zbog pogibije ili teških povreda radnika na gradilištima, koji su, prema nalazima Centra za istraživa?ko novinarstvo Crne Gore (CIN CG-a) – svi završeni uslovnim osudama, osloba?aju?im presudama, ku?nim zatvorom, ili ?ak nov?anim kaznama za poslodavce.

Ovakve kazne i o?igledno ustanovljena sudska praksa, prema nalazima CIN-CG, ne samo što nemaju preventivnu funkciju i ne podsti?u poslodavce da brinu o bezbjednosti radnika, ve? su prepreka naporima nadležnih da oblast zaštite na radu podignu na viši nivo.

Prema podacima CIN-CG dobijenim na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, u svim postupcima, šefovi gradilišta, izvo?a?i i inžinjeri koji zaduženi za bezbjednost su optuživani za krivi?na djela za koja je, prema Krivi?nom zakoniku, zaprije?ena kazna od jedne do osam godina zatvora, ukoliko je došlo do pogibije radnika, a do ?etiri ili tri godine, ako je zaposleni teško povrije?en, ali nijedan nije dopao zatvora.

U svim obrazloženjima odluka piše da je sud odlu?io da osu?enima ublaži kazne, zbog toga što imaju djecu i što su izrazili kajanje.

U jednom postupku u Kotoru je ?ak direktor preduze?a koje je izvodilo radove na spajanju Bulevara od Budve do Be?i?a, iako je ranije osu?ivan za ubistvo, dobio nov?anu kaznu od 2.500 eura, za teške povrede koje je zadobio njegov radnik, kada je rukovao nepravilnim crijevom za beton.

U istom gradu je, tako?e, direktor preduze?a koje je izvodilo radove na gradilištu u Svetom Stefanu, kada je poginuo radnik zbog nepravilno postavljene skele, dobio ku?ni zatvor od šest mjeseci.

Osim toga, ima i nekoliko postupaka u kojima su radnici pukom sre?om završili sa lakšim tjelesnim povredama, ili je pri?injena materijalna šteta, koji su za odgovorne osobe završeni nov?anim kaznama ili je nastupila zastara.

Tako je u Ulcinju izvo?a? radova, iako ranije tako?e uslovno osu?en za pogibiju radnika na gradilištu, ovog puta dobio nov?anu kaznu od 5.000 eura, kada je zbog nepravilnog izvo?enja radova na mostu, zaposleni zatrpan obrušavanjem potpornog zida i nasipa.

Samo u jednom postupku je izvo?a? radova koji je ve? ranije osu?ivan za ugrožavanje sigurnosti, ovog puta dobio uslovnu osudu, zbog lakše povrede radnika radnika prilikom pada sa nepravilno postavljene radne platforme.

Sindikat traži oštrije kazne
Predsjednik Sindikata gra?evinarstva Nenad Markovi? je za CIN CG ocijenio da to što se izri?u najblaže kazne je odraz ukupne politike prema oblasti zaštite na radu.

”Gleda se da se zaštiti poslodavac, a ne radnik”, istakao je on.

Markovi? kaže da Sindikat sprema inicijativu koju ?e ubrzo poslati Vladi, kojom ?e, izme?u ostalog, tražiti da poslodavci odgovaraju zatvorskim kaznama za pogibiju radnika na gradilištima, jer se to olako shvata, a radi se o životima ljudi.

On je dodao da Sindikat sprema i Deklaraciju o bezbjednim i zdravim radnim mjestima, koju ?e poslati Svjetskom sindikatu gra?evinarstva.

”Borimo se na globalnom nivou da zaštita na radu bude temeljno radno pravo”, naglasio je on.

Prema evidenciji Inspekcije zaštite i zdravlja na radu, kako je CIN-CG ranije objavio, od 2015. do 2019. godine, poginulo je osam gra?evinskih radnika i registrovano 27 teških i dvije kolektivne povrede na radu. U posljednjih godinu i po, bila su još ?etiri smrtna slu?aja. Statistika o povredama na radu, gdje nije bilo pogibije, prili?no je nepouzdana, s obzirom da, kako procjenjuje Sindikat gra?evinarstva, tre?ina zaposlenih u gra?evini “radi na crno”.

Pad sa visine zbog neispravne skele, nepravilno postavljene radne platforme, nepropisnog prenošenja tereta i uopšte neobezbje?ivanja mjera zaštite na radu je, prema podacima iz pokrenutih i presu?enih postupaka u posljednjih pet godina, bio razlog teških povreda i smrti radnika na gradilištima.

Investitori naj?eš?e potpisuju ugovore, prema kojima su izvo?a?i zaduženi za kontrolu i primjenu mjera zaštite na radu, pa oni naj?eš?e i odgovaraju pred sudom, kada do?e do nesre?e.

Najviše postupaka pokrenulo je kotorsko Osnovno tužilaštvo, a presudio sud u tom gradu. Svi optuženi su, tako?e, uslovno osu?eni, kažnjeni nov?ano ili oslobo?eni.

U Herceg Novom su u posljednjih pet godina pokrenuta tri postupka, od koji je jedan završen izricanjem uslovne osude.

U Podgorici su podignute samo dvije optužnice, od ?ega je jedna vezana za povredu na radu prilikom izvo?enja gra?evinskih radova. Postupci nijesu pravosnažno okon?ani.

U posljednjih pet godina, osim toga, donijete su i dvije presude u podgori?kom Osnovnom sudu, od kojih je jednom direktor preduze?a za eksploataciju šuma tako?e uslovno osu?en za pogibiju radnika, a u drugom, u kome je pala fasada i oštetila okolne automobile Uprave policije, optužba je odbijena zbog zastare.

I ostala tužilaštva su pokrenula po jedan ili dva postupka, koja nijesu bila vezana samo za povrede na gradilištima, dok tužilaštva u Beranama, Plavu, Ulcinju i Cetinju, prema podacima koje su nam dostavili, nijesu imala takvih slu?ajeva.

Iz Sudskog savjeta su za CIN-CG dostavljene informacije o ?etiri presude iz Ulcinja i dvije sa Cetinja u posljednjih pet godina.

U Ulcinju je, osim dvije nov?ane kazne odgovornim osobama za lake tjelesne povrede koje su zadobili radnici na gradilištima, bile i dvije uslovne osude rukvodiocima gradilišta zbog pogibije radnika, jer nijesu bili pravilno zašti?eni prilikom rušenja nelegalno izgra?enog objekta i pada sa plo?e ?ije je izlivanje bilo u toku.

Na Cetinju su dvojica odgovornih za nepridržavanje mjera zaštite na radu tako?e uslovno osu?eni za teške povrede koje su radnik, ali i slu?ajni prolaznik, zadobili na gradilištima u tom gradu.

Kobne greške, bez posljedica
U decembru 2016. godine, podignuta je optužnica protiv petoro rukovodilaca na gradilištu u Kotoru, zbog nepropisne zaštite na radu, zbog ?ega je, u februaru 2014. godine, radnik pao sa visine od preko 10 metara i preminuo.

I u ovom postupku ?etvorica optuženih su osu?eni uslovno na po pola godine, dok je jedan oslobo?en optužbi.

U februaru 2018. godine izvršni direktor i glavni inžinjer izvo?a?a radova na gradilištu hotela u istom gradu, optuženi su zbog smrti radnika koji je u aprilu 2016. godine pao sa visine od 13,6 metara, jer mu nijesu obezbijedili uslove i zaštitu za rad na skeli, koja je bila neispravna.

Jedan od optuženih je uslovno osu?en, a drugi oslobo?en.

U decembru 2019. godine optužnica je podignuta protiv glavnog inžinjera i njegovog zamjenika na gradilištu hotela u Kotoru, zato što su u septembru te godine dozvolili koriš?enje nebezbjedne i nepravilno izvedene radne platforme. Gradilište nije bilo ogra?eno zaštitnom ogradom, pa je jedan radnik pao sa radne platforme i zadobio teške tjelesne povrede od kojih je narednog dana preminuo.

I oni su uslovno osu?eni na po osam mjeseci zatvora, u koji ne?e i?i ukoliko tokom tri godine ne po?ine novo krivi?no djelo.

U istom gradu izvo?a? radova je osu?en uslovno na osam mjeseci, zbog pogibije radnika koji je pao sa visine od 14,8 metara, jer mu poslodavac nije obezbijedio pojas za vezivanje, zaštitnu mrežu, ali ni druge uslove potrebne za rad na visini.

Zbog pogibije jednog i teškog povre?ivanja drugog radnika koji su zatrpani na gradilištu u Kotoru zbog neobezbije?enih zaštitnih mjera, šef gradilišta je dobio uslovno godinu dana.

U optužnici iz decembra 2019. godine izvršni direktor preduze?a i inženjer na gradilištu u gradu pod zaštitom UNESCO, terete se da godinu ranije nisu obezbijedili uslove za bezbjedan rad zaposlenih na gradilištu. Radnik, koji je pao sa tre?eg sprata nezašti?ene terase objekta sa visine oko 13 metara je preminuo. Postupak u sudu još nije okon?an.

Prema optužnici podgori?kog tužilaštva, u glavnom gradu se u junu 2020. godine urušila zemlja deponovana na ivici iskopa jednog gradilišta i usmrtila pomo?nog gra?evinskog radnika. Optuženi su šef gradilišta i njegov saradnik za teško djelo protiv opšte sigurnosti za koju je zaprije?ena kazna zatvora od jedne do osam godina. Postupak je u toku pred podgori?kim Osnovnim sudom.

U Nikši?u je, u maju 2019. godine, podignuta optužnica protiv rukovodioca radova na izgradnji ?eli?ne konstrukcije na gradilištu. On je, uprkos tome što mu je inspekcija privremeno zabranila rad zbog neispunjavanja obaveza iz oblasti zaštite na radu, zaposlio neobu?enog radnika za postavljanje ?eli?ne konstrukcije na krovu. Nije mu obezbijedio propisanu zaštitu na radu, zbog ?ega je radnik u septembru 2017. godine, usljed nepropisnog vezivanja, prenošenja i podizanja tereta pao na betonsku podlogu i polomio desnu nadlakticu i desnu karli?nu kost, te nagnje?io plu?a.

Ovom rukovodiocu se tako?e pred nikši?kim Osnovnim sudom, sudi za teško djelo protiv opšte sigurnosti.

U februaru 2016. godine, u bjelopoljskom tužilaštvu, podignuta je optužnica protiv izvo?a?a gra?evinskih radova koji je podizao pregradne zidova na jednoj zgradi. Tereti se da radnika nije osposobio za bezbjedan rad, niti mu obezbijedio sredstva zaštite, pa je ovaj u martu 2015. godine pao sa visine od 8,5 metara i zadobio teške tjelesne povrede. Su?enje je obustavljeno, jer je okrivljeni u me?uvremenu preminuo.

U decembru 2020. godine hercegnovsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv osniva?a i direktora izvo?a?a gra?evinskih radova u tom gradu, koji su, kako piše u optužnici, angažovanjem nestru?nog lica, kako bi smanjili troškove, pola godine ranije doveli do njegove smrti na gradilištu.

”Pokojni R. B. stoje?i na terasi prvog sprata, kada je metalnim pajserom po?eo da skida drvenu oplatu sa terase na drugom spratu, izgubio je ravnotežu i pao sa visine od oko 7,5 metara na betonski put ispred objekta, jer terasa na kojoj je stajao nije bila ogra?ena, a on nije imao zaštitni pojas za cijelo tijelo kojim bi bio vezan, kojom prilikom je od pada, a usljed razorenja glave i mozga ubrzo preminuo”, piše u optužnici.

I oni su optuženi za teško djelo protiv opšte sigurnosti, a postupak još nije okon?an.

U Baru je u martu ove godine podignuta optužnica protiv šefa firme koja je izvodila radove na privatnoj ku?i zato što je u julu 2018. godine ?ovjek koji nije radio na gradilištu uzeo da pere neispravnu mješalicu i poginuo od strujnog udara. Su?enje je u toku.

Uslovno je osu?en i izvo?a? na gradilištu u tom gradu jer nije obezbijedio radniku uslove za rad, pa je ovaj pao sa visine od pet metara i zadobio teške tjelesne povrede. Drugi postupak u kome je zbog nepravilno izvo?enih radova došlo do urušavanja zemljišta sa zna?ajnom materijalnom štetom za obližnje ku?e, obustavljen je zbog zastare.

U Kolašinu su odgovorni za izvo?enje radova oslobo?eni zbog pada metalne konstrukcije prilikom rada na tunelu u Platijama, kada je jedan od radnika poginuo.

Za dlaku izbjegli smrt, kazna za poslodavce opet uslovna
U oktobru 2017. godine, u kotorskom tužilaštvu, podignut je optužni predlog protiv poslovo?e i dizali?ara, zato što na gradilištu hotela u tom gradu, u aprilu 2014. godine, nijesu sproveli potrebne mjere zaštite na radu, pa je drvena korpa za prenošenje gra?evinskog otpada udarila radnika koji je zadobio tešku tjelesnu povredu.

Osu?eni su na uslovne kazne od po tri mjeseca.

U junu 2017. godine podignut je još jedan optužni predlog protiv šefa gradilišta u Kotoru, zato što je u novembru 2013. godine, njegov radnik prilikom šalovanja na tre?em spratu propao kroz skelu, pao na zemlju i zadobio teške tjelesne povrede. Iako je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti i za izazivanje opasnosti neobezbje?enjem mjera zaštite na radu, osu?en je samo na ?etiri mjeseca uslovno.

Uslovna osuda od mjesec dana dosu?ena je i zbog teških tjelesnih povreda radnika koji je upao kroz nezašti?en otvor za lift na gradilištu u Kotoru.

Još jedan poslovo?a na gradilištu u tom gradu osu?en je uslovno na mjesec dana, zbog pada radnika sa visine od 11 metara, koji je pukom sre?om izbjegao smrt.

Barsko tužilaštvo je u oktobru 2020. podiglo optužni predlog protiv izvo?a?a radova na gradilištu hotela u tom gradu, gdje su teško povrije?ena dva radnika u januaru iste godine. U optužnom predlogu piše da radnici nijesu bili osposobljeni za rad, da im nije obezbije?ena zaštitna oprema, pa su pali sa nepravilno postavljene skele. Izvo?a?u radova je na teret stavljeno krivi?no djelo protiv opšte sigurnosti sa zaprije?enom kaznom do ?etiri godine zatvora, ali je osu?en uslovno na šest mjeseci.

Hercegnovsko tužilaštvo je, u oktobru 2019. godine, podnijelo optužni predlog protiv predstavnika podizvo?a?a na gradilištu u gradu pod Orjenom, jer je, izme?u ostalog, zbog neadekvatno postavljene skele, došlo do njenog urušavanja. Radnik koji je bio na njoj je pao sa oko šest metara visine i zadobio teške tjelesne povrede. Postupak još nije okon?an.

Potpredsjednik Udruženja zaštite na radu Branislav Šebek kaže da bi osu?uju?e presude sa strožim kaznama svakako uticali na javno mnjenje, pa bi seviše vodilo ra?una o poštovanju mjera zaštite i zdravlja na radu u praksi.

On, me?utim, podsje?a da je rad sudskih organa nezavistan, tako da stru?na javnost, pa ni ovo Udruženje, ne može da uti?e na njihove odluke.

Šebek je ocijenio i da bi bilo korisno organizovati seminar, na kom bi, osim stru?njaka iz oblasti zaštite na radu i predstavnika Vlade i inspekcije, bili pozvani i sudski vještaci koji se bave ovom oblaš?u, jer od njihovog mišljenja u zna?ajnoj mjeri zavisi sudska presuda.

”Stru?njaci iz oblasti zaštite na radu su ?esto za?u?eni mišljenjima sudskih vještaka kada su u pitanju ‘uzroci’ i ‘izvori’ povreda na radu, uklju?uju?i i one sa smrtnim ishodom. Stru?njaci su ve?inom iz prirodnih nauka, a sudski procesi su pravne prirode, te stoga ?esto dolazi do me?usobnog nerazumijevanja”, naglasio je Šebek.

Uslovna kazna i za povratnika, presuda bez obrazloženja
U martu 2017. godine hercegnovsko tužilaštvo je podnijelo optužni predlog protiv podizvo?a?a koji je postavljao krovnu konstrukciju na hotelu u tom gradu i glavnog inžinjera na gradilištu. Optuženi su da nijesu obezbijedili radnicima uslove za bezbjedan rad i da nijesu postupili po izvještajima kontrole, koja im je predo?ila da postoji velika opasnost od povrede radnika usljed pada sa visine.

U aprilu 2016. godine jedan od radnika je pao sa krova sa visine od 8 metara i zadobio tešku tjelesnu povredu opasnu po život. Optuženima je na teret stavljeno da su po?inili teško djelo protiv opšte sigurnosti. Njih dvojica su, u martu 2018. godine, osu?eni na uslovne kazne po šest mjeseci zatvora.

Iako je, kako se vidi iz presude hercegnovskog suda, radnik umalo preminuo, a optuženi inžinjer je ve? jednom ranije osu?ivan, doduše za drugo djelo, sutkinja je odlu?ila da mu da još jednu šansu.

Presuda nema nikakvo obrazloženje, zato što su se, kako piše, “stranke odrekle prava žalbe i ne zahtijevaju pisani otpravak presude”.

I sa?enje cvije?a pogubno
Vo?eno je i nekoliko postupaka zbog povreda na radu koje nijesu vezane za gradilišta, ali su i oni završavani uslovnim osudama ili ku?nim zatvorom.

U decembru 2019. radnica kotorskog komunalnog preduze?a optužena je da je nepostupaju?i po mjerama potrebnim za zaštitu na radu kriva za smrt radnika koji je pao sa visine od oko ?etiri metra kada je sadio ukrasne biljke u žardinjerama ispred crkve u tom gradu. Postupak nije završen.

U novembru 2020. godine u kotorskom tužilaštvu podignut je optužni predlog protiv radnika u magacinu koji je u februaru iste godine sjeo u elektri?ni viljuškar kako bi spustio paletu sa police magacina i pored upozorenjada to ne ?ini. Kako nije znao da ga koristi, naglo ga je okrenuo, udario upravo kolegu koji ga je upozoravao i teško ga povrijedio. Uprkos zaprije?enim kaznama od osam i tri godine, on je dobio nanogicu da je nosi mjesec dana, odnosno ku?ni zatvor.

U Kolašinu su podignute dvije optužnice u decembru 2016. i 2019. godine, obje zbog nesre?a prilikom eksploatacije šuma, u kojima su dva neobu?ena radnika i bez predvi?ene zaštite poginuli sje?u?i stabla. Oba su završena izricanjem uslovnih osuda.

U Nikši?u je šef proizvodnje u mašinskoj preradi dobio uslovnu osudu zbog teške povrede radnika, dok je direktor preduze?a oslobo?en krivice. Jedan radnik je zadobio teške tjelesne povrede prilikom eksploatacije šume, a njegov šef je oslobo?en, dok presuda objavljena na sajtu nema nikakvo obrazloženje.

U junu 2019. u Podgorici je poginuo radnik od strujnog udara, jer u auto-servisu nijesu bili postavljeni ure?aji za zaštitu od elektri?ne energije. Postupak nije završen.

U Pljevljima je, u avgustu 2020. godine, podignuta optužnica zbog udara strujom, kada je poginuo radnik, a dežurni rukovalac elektri?ne komande optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Postupak nije pravosnažno okon?an.