Primjenjujte mjere zaštite na radu!
Jer ste nam Vi i vaše zdravlje najvažniji!
Koristite zaštitna sredstva!
Propisana u upustvima za upotrebu poljoprivrednih i šumskih mašina, alata, hemijskih sredstava i slično.
Smanjimo broj povreda!
Pažljivo upotrebljavaljte mašine upravo radi smanjenja broja povreda i smrtnih slučajeva!

Naše istraživanje

Najčešći uzroci povreda u drvnoj industriji su:
Najčešći uzroci povreda u drvnoj industriji su:

• mehaničke opasnosti (nezaštićeni djelovi sredstava za rad, prevrtanje ili neispravnost skider-šumskih traktora)
• udar trupca ili njegovih djelova (prilikom eksploatacije, obrade, utovara, istovara...)
• nepovoljni vremenski uslovi ili uslovi radne sredine (buka, vibracije, drvna prašina, hemijske materije, biološke materije, mikroklima)
• ujed insekata ili zmija
• korišćenje alkohola ili drugih sredstava zavisnosti
• povrede u saobraćaju (vozilo pregazi osobu ili dolazi do smrti usljed prevrtanja vozila),
• padovi sa visine (sa drveća, kroz krovove),

Najčešći uzroci povreda na radu u poljoprivredi su:
Najčešći uzroci povreda na radu u poljoprivredi su:

• povrede u saobraćaju (vozilo pregazi osobu ili dolazi do smrti usljed prevrtanja vozila),
• padovi sa visine (sa drveća, kroz krovove),
• udarci predmeta koji padaju ili predmeta u pokretu (mehanizacija, zgrade, bale, debla drveća),
• utapanje (u rezervoarima za vodu, rezervoarima za đubrivo, silosima),
• postupanje sa stokom (životinje napadnu ili prignječe osobu, zoonoze),
• kontakt sa mašinama (nezaštićeni dijelovi u pokretu),
• osobe ostanu zarobljene (ispod srušenih objekata),
• električna struja (strujni udari

Radovi na visokim i niskim temeperaturama:
Radovi na visokim i niskim temeperaturama:

Radovi na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja. Radovi na otvorenom prostoru na visokim spoljnim temperaturama treba da se obavljaju u skladu sa propisima, standardima, aktom o procjeni rizika, posebnim uputstvima za bezbjedan rad na radnom mjestu i preporukama izdatim od strane organa državne uprave nadležnog za poslove rada ili organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja”.